كليد ايزولاتور
 
 
 
 
 
 :تعريف كليد ايزولاتور يا كليد جداكننده

يك وسيله مكانيكي قطع و وصل است كه در حالت قطع ،فاصله جدايي لازم راطبق مشخصات تعيين شده، به وجود مي آورد و قادر است جريان هايي را در شراط عادي از مدار عبور دهد و در شرايط غير عادي مانند اتصال كوتاه جريان زيادي را تحمل كند البته براي مدت كم و مشخص.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/08
تعداد بازدید:
2199
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.