اسيلوسكوپ

سيلوسكوپ آنالوگ (دو كاناله):

 
 

مشخصات اسيلوسكوپ:

*داراي دو كانال.

*فركانس كاري : MHz20  

*داراي دو پراپ   
 
*داراي حساسيت بالا mv/DIV
 
*ورودي محور Z
 

*خروجي CH1،CH2

 
*بزرگنمايي 10 بار رفت و برگشت
 
*سنكرون TV ، حالت X-Y
 
 
 
يادآوري

اسيلوسكوپ به معني نوسان نما يا نوسان سنج است، اين وسيله براي نمايش دوبعدي سيگنالهاي متغير با زمان بكار ميرود كه محور افقي زمان و محور عمودي اختلاف ولتاژ بين دو نقطه از مدار رانشان ميدهد. اسكوپ اين قابليت را دارد

كه ضمن نمايش همزمان سيگنالهاي متفاوت كه به كانال هاي آن وصل شده، كميتهاي مختلف شكل موجها را اندازه

گيري نمايد.

 

براي محاسبه كميتهاي مختلف يك سيگنال مشاهده شده  توسط اسيلوسكوپ، موارد زير يادآوري ميشود:

دامنه ( ): ماكزيمم ولتاژي است كه سيگنال دارد. نام ديگر آن Voltage   Peak ميباشد.

پيك تا پيك (P-P): دو برابر مقدار دامنه يا پيك ولتاژ ميباشد. 

دوره تناوب (T): زماني است كه براي طي شدن يك سيكل كامل نياز است.

 در ولتاژ متناوب يا AC، ولتاژ از صفر شروع شده به پيك مثبت ميرسد، دوباره به صفر رسيده و سپس به پيك منفي ميرسد. لذا در بيشتر اوقات، ولتاژ از مقدار پيك ولتاژ كمتر است. مقدار ولتاژ موثر( effective يا RMS=Root Mean square) برابر است با:

       

 

پروب ( Probe ): براي انتقال سيگنال هاي الكتريكي به اسيلوسكوپ ، از پروب كه به آن پراب نيز مي گويند استفاده مي شود . نمونه هايي از شكل پروب در زيرنمايش داده شده است .

 

سيم رابط پروب معمولاً از جنس كابل كواكسيال مي باشد تا ميزان نويز به حداقل برسد . نوك پروب به صورت گيره اي فنري است كه مي توان آن را به يك نقطه از مدار وصل كرد . اگر پوشش پلاستيكي نوك پروب را برداريم ، نوك آن به صورت سوزني مي شود كه در بعضي مواقع از آن استفاده مي گردد . انتهاي فلزي سيم رابط كه به ورودي اسيلوسكوپ وصل مي شود BNC نام دارد  BNC . داراي يك شيار مورب است كه وقتي آن را به ورودي اسيلوسكوپ وصل مي كنيم و 90 درجه در جهت عقربه هاي ساعت مي چرخانيم اين قطعه كاملاً به اسيلوسكوپ متصل مي شود . همچنين روي پروب كليدي با دو حالت و 10× وجود دارد كه در حالت ، سيگنال بدون هيچ گونه تضعيفي از طريق پروب به اسيلوسكوپ اعمال مي گردد و در حالت 10×، ابتدا سيگنال در داخل پروب 10 برابر تضعيف شده و سپس به اسيلوسكوپ اعمال مي گردد . بايد توجه داشت كه اگر از حالت 10× پروب ، براي اندازه گيري استفاده شود مقادير قرائت شده دامنه را بايد در عدد 10 ضرب نمود تا مقدار واقعي دامنه سيگنال بدست آيد . موارد كاربرد 10× براي سيگنال هاي با دامنه زياد مي باشد .

 

بر روي فيش BNC پروب ها معمولا فركانس كاري پروب نوشته مي شود كه بطبع براي فركانسهاي بالاتر بايد پروب مناسب تهيه نمود ، قيمت پروب ها بستگي به فركانس كاري آنها دارد ، هر چقدر فركانس بالاتر ، قيمت هم بيشتر خواهد بود. بر روي قسمت BNC اين پروب ها يك پيچ تنظيم وجود دارد كه در واقع همان خازن تريمر هست و با آن مي توان مدار فيلتر داخل پروب را تنظيم نمود.

 

براي كارهاي معمولي ( فركانس پايين ) مي توان از پروب هاي ساده استفاده كرد كه قيمت پاييني هم دارند .در فيش هاي BNC قسمت مغزي High و قسمت بدنه GND ناميده مي شود كه در DC قطب مثبت به High  و منفي به GND وصل مي شود. توجه شود كه GND تمامي كانال ها از داخل اسيلوسكوپ بهم وصل مي باشند.

 

در ادامه ابتدا به بررسي صفحه نمايش و كليدها و ولوم هاي روي پانل اسيلوسكوپ و سپس به بررسي كاربردهاي اسيلوسكوپ مي پردازيم .

 صفحه نمايش اسيلوسكوپ : اسيلوسكوپ  داراي يك صفحه نمايشي است كه اين صفحه نمايش در راستاي افقي به 10 قسمت و در راستاي عمودي به 8 قسمت تقسيم مي شود كه براي دقت بيشتر در اندازه گيري، در راستاهاي افقي و عمودي، خطوط وسط داراي تقسيمات ريزتري نيز مي باشند، يعني هر خانه به 5 قسمت تقسيم شده و هر قسمت معادل 0٫2 خانه است .

 

2 كليد روشن و خاموش كردن اسيلوسكوپ : در هر اسيلوسكوپ كليدي براي روشن و خاموش كردن اسيلوسكوپ وجود دارد كه آن را با كلمه POWER و يا ON/OFF نمايش مي دهند . در نزديكي اين كليد ، معمولاً يك LED جهت نمايش روشن و يا خاموش بودن اسيلوسكوپ وجود دارد . اين كليد در زير و سمت راست صفحه نمايش قرار دارد.

3 ولوم Intensity   :اين ولوم شدت نور سيگنال نمايش داده شده را كم و زياد مي كند . اين ولوم بايد در حالتي

 قرار گيرد كه شدت نور براي رؤيت سيگنال كافي باشد . اين ولوم ممكن است به اختصار با Inten نمايش داده شود . كنار اين ولوم يك پتانسيومتر كوچك قرار دارد كه با پيچ گوشتي قابل تغيير هست.

4- ولوم Focus:كلمه Focus به معناي كانوني و يا تمركز است و اين ولوم ضخامت موج رسم شده بر روي صفحه

اسيلوسكوپ را بسته به چشم افراد مختلف كم و زياد مي كند . اين ولوم بايد در حالتي قرار داده شود كه خطوط شكل

موج ، حداقل ضخامت را داشته باشند . در شكل با عدد 4 مشخص گرديده .

5- پيچ چرخش محور افقي : توسط اين پيچ كجي محور افقي ( خط افقي ديده شده بر روي اسكوپ ) كاملاً در وضعيت افقي تصحيح مي گردد . اين ولوم با عبارت Trace Rotation مشخص مي شود . در اسيلوسكوپ نمايش داده شده  اين ولوم در سمت راست ولوم Focus قرار دارد .

6-  ولوم تنظيم نور زمينه   :ILLUM با تغيير اين ولوم نور يك لامپ در قسمت پايين صفحه نمايش، كم و زياد خواهد شد و براي كار در محل هاي تاريك بكار مي رود.

7 پين تنظيمات يا كاليبراسيون : اين قسمت براي تست و تنظيم سلكتورهاي Volt/Div و Time/Div و نيز

براي بررسي سالم و يا معيوب بودن پروب مورد استفاده قرار مي گيرد. اسيلوسكوپ يك سيگنال مرجع با دامنه و فركانس معين براي تست و تنظيم خود ايجاد مي كند و به اين پين انتقال مي دهد . اگر سيگنال مزبور به ورودي اسيلوسكوپ داده شود مي توان شكل موج آن را مشاهده كرد. در عين حال چون دامنه و فركانس سيگنال مزبور معين است ، مي توان صحت تنظيمات سلكتورهاي Volt/Div و Time/Div را تحقيق كرد . همچنين اگر در اثر تماس نوك پروب با اين پين ، سيگنال موجود بر روي پين ، در صفحه نمايش اسيلوسكوپ ظاهر شود و زماني كه گيره زمين پروب را همزمان با نوك پروب به اين پين متصل مي كنيم يك خط افقي و يا به عبارتي ولتاژ صفر، روي صفحه اسيلوسكوپ ظاهر شود پروب سالم است. در شكل زير اين پين در زير صفحه نمايش اسيلوسكوپ و در منتهي اليه سمت چپ قابل مشاهده است. معمولا در بالا و زير اين محل تست، فركانس و ودامنه ولتاژ درج مي گردد كه براي اين

اسكوپ،دامنه2V(p-p)  و فركانس 1KHZ درج گرديده است.

 

8- فيش هاي ورودي كانال 1 و 2سيگنال ورودي توسط پروب از طريق اين فيش ها وارد اسيلوسكوپ مي گردد. بايد توجه داشت كه ماكزيمم دامنه ورودي نبايد از 300 ولت بيشتر باشد. كانال 1 يا X و كانال 2   يا Y هم ناميده ميشود . همانطور كه قبلا هم گفته شد GND‌هر دو كانال از داخل بهم وصل مي باشند ، پس بايد دقت كرد كه اگر از هر دو كانال همزمان استفاده مي شود ، GND‌ها به يك نقطه وصل گردند وگرنه ممكن است است يك قسمت از مدار اتصال كوتاه گردد.

 

9سلكتور Volt/Div : اين كليد داراي ضرايبي است كه اين ضرايب بر حسب ولت و ميلي ولت هستند و هر ضريب بيان كننده اين است كه هر خانه در راستاي عمودي چند ولت مي باشد . اين كليد براي اندازه گيري دامنه ولتاژ به كار مي رود . با تغيير اين كليد ، شكل موج در راستاي عمود ي باز و جمع مي شود .

 

10- ولوم Volt Variable : اين ولوم كه بنام Var در شكل مشخص شده ، شكل موج را در راستاي عمودي فشرده و باز مي كند . اما اگر اين ولوم از حالت Cal خارج شود ديگر مقادير Volt/Div معتبر نبوده و نمي توان اندازه ولتاژ را محاسبه نمود . بنابراين اين ولوم هنگام اندازه گيري ولتاژ بايد روي علامت Cal باشد .

11كليد ADD–DUAL–CH2–CH: چند حالته Mode :  اگر اين كليد در حالت CH1 باشد فقط سيگنالاعمال شده به كانال 1 روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ نمايش داده مي شود و اگر اين كليد در حالت CH2 باشد فقط سيگنال اعمال شده به كانال 2 روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ نمايش داده مي شود . در صورتي كه DUAL را انتخاب كنيم شكل موج هاي هر دو كانال همزمان روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ نمايش داده مي شوند و در صورت انتخاب كليد ADD حاصل جمع لحظه اي دو شكل موج روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ نمايش داده مي شود .

12- كليد AC–GND–DC : اگر اين كليد در حالت AC باشد يك خازن در مسير ورودي اسيلوسكوپ قرار مي گيرد كه سبب حذف مؤلفه DC شكل موج مي گردد . يعني در اين حالت فقط سيگنال هاي AC روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ ، نمايش داده مي شوند و سيگنال هاي DC حذف مي شوند. اما اگر اين كليد در حالت DC باشد هر چه در ورودي باشد بدون تغيير در صفحه نمايش اسيلوسكوپ ، نمايش داده مي شود . يعني در اين حالت مؤلفه هاي AC و DC روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ ، نمايش داده مي شوند و در صورتي كه اين كليد در حالت GND باشد ورودي اسيلوسكوپ به صفحات انحراف عمودي كه در ادامه در رابطه با آنها صحبت مي كنيم منتقل نخواهد شد بلكه اين صفحات به اختلاف پتانسيل صفر ولت متصل مي شوند. بنابراين در اين حالت روي صفحه اسيلوسكوپ يك خط افقي ديده مي شود كه از آن براي تعيين خط مبناي عمودي و يا ولتاژ صفر ولت استفاده مي شود. در شكل زير عملكرد كليدها ( مدار داخلي )آورده شده.

 

13ولوم : Vertical Position اين ولوم شكل موج را در راستاي عمودي جا به جا مي كند و ممكن است به اختصار با Ver.Pos و يا با استفاده از علامت هاي و نمايش داده شود .

14كليد  CHOP : اگر فركانس سيگنال هاي ورودي بيشتر از1KHZ باشد با استفاده از حالت ALT مي توانيم دو شكل موج را به طور همزمان در صفحه نمايش اسيلوسكوپ مشاهده كنيم . در اين حالت در يك دوره تناوب موج Ramp  )در ادامه در رابطه با موج Ramp صحبت خواهيم كرد)، سيگنال اعمال شده به كانال 1 و در دوره تناوب بعدي اين موج، سيگنال اعمال شده به كانال 2 روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ، نمايش داده مي شود اما به دليل فركانس بالاي موج Ramp و سيگنال هاي ورودي ، سيگنال هاي هر دو كانال به طور همزمان بر روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ قابل مشاهده هستند . اما اگر فركانس سيگنال هاي ورودي كم باشد مشاهده دو شكل موج به طور همزمان در حالت انتخاب ALT امكان پذير نخواهد بود. زيرا در اين صورت وقتي اسيلوسكوپ سيگنال كانال 1را نمايش مي دهد سيگنال كانال 2 از ديد محو مي شود و وقتي اسيلوسكوپ سيگنال كانال 2 را نمايش مي دهد سيگنال كانال 1 از ديد محو مي شود و بنابراين دو موج به صورت چشمك زن روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ ظاهر مي شوند . براي نمايش سيگنال هاي با فركانس كم از حالت CHOP استفاده مي كنيم. در اين حالت يك نقطه كوچك از سيگنال كانال 1 و سپس يك نقطه كوچك از سيگنال كانال 2 و به همين ترتيب تا آخر نمايش داده مي شود . در اين روش لحظه اي كه سيگنال كانال 1 نمايش داده مي شود كانال 2 قطع است و برعكس در لحظه اي كه سيگنال كانال 2 نمايش داده مي شود كانال 1 قطع است اما چون اين نقاط فوق العاده كوچك هستند ما آنها را كنار هم و به صورت پيوسته مشاهده مي كنيم و در نتيجه دو شكل موج به طور همزمان بر روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ قابل مشاهده هستند .

15كليد : CH2/INV زماني كه اين كليد انتخاب مي شود شكل موج كانال 2 به اندازه 180 درجه اختلاف فاز پيدا مي كند .

 

16كليد : Time/Div اين كليد داراي ضرايبي بر حسب ثانيه ، ميلي ثانيه و ميكروثانيه است و اين ضرايب نشان دهنده اين هستند كه چقدر زمان لازم است تا اشعه در راستاي افقي به اندازه يك خانه جا به جا شود . مثلاً در شكل (4) ضريب Time/Div برابر است با 0٫2 ميلي ثانيه و اين يعني اينكه در اين حالت براي اينكه اشعه در راستاي افقي به اندازه يك خانه جا به جا شود 0٫2 ميلي ثانيه يا 200 ميكروثانيه زمان لازم است .

 

17ولوم :SWP.Varاين ولوم براي فشرده و باز كردن شكل موج در راستاي افقي استفاده مي شود. براي اندازه گيري زمان تناوب توسط اسيلوسكوپ بايد حتماً اين ولوم تا آخر در جهت حركت عقربه هاي ساعت چرخانده شده و روي علامت Cal قرار گيرد. اگر اين ولوم از حالت Cal خارج شود ضرايب Time/Div ديگر معتبر نبوده و نمي توان زمان تناوب را محاسبه نمود. از اين ولوم زماني استفاده مي شود كه صحت ضرايب Time/Div اهميتي نداشته باشد مثل زماني كه مي خواهيم اختلاف فاز دو موج هم فركانس را محاسبه كنيم. البته تا زمانيكه در اين مدل اسيلوسكوپ كليد SWP.UNCAL داخل نباشد، اين ولوم عمل نخواهد كرد.

18كليد بزرگنمايي در راستاي افقي : توسط اين كليد مي توان مقياس افقي را به ميزان 10 برابر بزرگ نمود . به اين ترتيب كه در حالت عادي مقياس افقي همان است كه سلكتور Time/Div نشان مي دهد اما در حالت انتخاب اين كليد ، شكل موج در جهت افقي 10 برابر باز مي شود و اين معادل اين است كه عدد نشان داده شده توسط سلكتور Time/Div به 10 تقسيم شده باشد. در بعضي از اسيلوسكوپ ها كليد بزرگنمايي افقي جزئي از همان ولوم تغيير مكان افقي ( Horizontal Position ) مي باشد. به اين صورت كه وقتي اين ولوم داخل است ، بزرگنمايي غير فعال بوده و وقتي اين ولوم بيرون كشيده مي شود ، بزرگنمايي فعال مي شود . مورد استفاده كليد بزرگنمايي افقي در مورد نمايش امواج با فركانس زياد است . اين كليد با MAG به همراه 10× نمايش داده مي شود .

در هر اسيلوسكوپ،  قسمتي مربوط به كنترل تريگر وجود دارد كه به بررسي آن مي پردازيم. اما قبل از معرفي كليدها و ولوم هاي اين قسمت به سؤالي كه ممكن است براي بعضي ها مطرح شود پاسخ مي دهيم و آن سؤال اين است كه منظور از تريگر چيست؟ در اسيلوسكوپ در ابتدا يك اشعه الكتروني توليد مي شود. منظور از اشعه الكتروني تعداد زيادي الكترون مي باشد كه به صورت يك اشعه فوق العاده باريك درآمده و با سرعت بسيار زياد ( چند هزار كيلومتر در ثانيه) در حركت است. زماني كه اين اشعه الكتروني با سرعت زياد با مواد فسفرسانس پشت صفحه نمايش اسيلوسكوپ برخورد مي كند مواد فسفرسانس از خود نور توليد مي كنند . براي اينكه اين اشعه الكتروني شكل موج ها را روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ نمايش دهد لازم است در دو جهت عمودي و افقي حركت كند و بر اين اساس دو سري صفحه به نام هاي صفحات انحراف عمودي و صفحات انحراف افقي را در مسير حركت اشعه الكتروني قرار مي دهند. هر سري از اين صفحات ، خود شامل دو صفحه موازي مي باشد. در اثر ايجاد اختلاف پتانسيل بين دو صفحه موازي ، اشعه الكتروني به سمت صفحه داراي پتانسيل بيشتر متمايل مي شود و به اين ترتيب محل برخورد اشعه الكتروني با مواد فسفرسانس پشت صفحه نمايش تغيير مي كند و در نتيجه محل توليد نور روي صفحه نمايش تغيير مي كند . سيگنالي كه ما مي خواهيم روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ نمايش داده شود به صفحات انحراف عمودي اعمال مي شود و متناسب با تغييرات دامنه اين سيگنال ، اشعه الكتروني در راستاي عمودي جا به جا مي شود. اما براي اينكه شكل موج به طور صحيح روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ نمايش داده شود بايد همزمان با جا به جا شدن اشعه در راستاي عمودي ، اشعه در راستاي افقي نيز جا به جا شود. مثلاً اگر هدف ، نمايش يك موج سينوسي بر روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ باشد با رسيدن موج سينوسي به صفحات انحراف عمودي ، اشعه الكتروني متناسب با دامنه موج سينوسي در راستاي عمودي جا به جا مي شود و اگر هيچ موجي به صفحات انحراف افقي اعمال نشود ، روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ به جاي يك موج سينوسي فقط يك خط عمودي ديده مي شود. بنابراين هميشه بايد همزمان با سيگنال ورودي ، يك موج به صفحات انحراف افقي اعمال شود تا شكل موج ورودي به درستي بر روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ نمايش داده شود. اين موج را موج Ramp مي گويند كه يك موج دندانه اره اي است . اگر فركانس موج Ramp با فركانس سيگنال ورودي يكي باشد يك سيكل كامل از موج ورودي بر روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ نمايش داده مي شود و اگر فركانس موج Ramp بيش از فركانس سيگنال ورودي باشد چند سيكل از سيگنال ورودي بر روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ نمايش داده مي شود. براي اينكه شكل موج ساكني بر روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ داشته باشيم لازم است تا حركت افقي اشعه الكتروني هر بار از محل مشخصي از سيگنال ورودي شروع شود كه اين وظيفه بر عهده قسمت تريگر اسيلوسكوپ مي باشد. اگر عمل تريگر انجام نشود ممكن است سيگنال ورودي در صفحه نمايش اسيلوسكوپ حركت كند. براي عمل تريگر روش هاي مختلفي وجود دارد و بر اين اساس كليدهايي بر روي پنل اسيلوسكوپ تعبيه شده است كه به وسيله آنها مي توان نوع تريگر را انتخاب نمود. اين كليدها عبارتند از :

19كليد : Auto–Normal – Single

اگر اين كليد در حالت Auto باشد حتي اگر به ورودي اسيلوسكوپ سيگنالي اعمال نشود مدار داخلي اسيلوسكوپ يك موج دندانه اره اي به صفحات انحراف افقي اعمال مي كند و بنابراين خطي افقي بر روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ ظاهر مي شود كه نشان دهنده آماده به كار بودن اسيلوسكوپ است . اما در صورتي كه اين كليد در حالت Normal باشد عمل تريگر فقط به كمك موج ورودي انجام مي شود و لذا در صورتي كه ورودي نداشته باشيم هيچ گونه خطي و يا موجي بر روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ ظاهر نخواهد شد . اين كليد در حالت عادي بايد بر روي Auto باشد .

20كليد Source Trigger : اين كليد ممكن است داراي حالت هاي زير باشد .
الف  AC : در اين حالت عمل تريگر با مؤلفه AC انجام مي شود .
ب  DC : در اين حالت عمل تريگر با خود موج به اضافه مؤلفه DC انجام مي شود .
پ  CH1 : در اين حالت عمل تريگر توسط سيگنال اعمال شده به كانال 1 انجام مي شود .
ت  CH2 : در اين حالت عمل تريگر توسط سيگنال اعمال شده به كانال 2 انجام مي شود .
ث  Line : در اين حالت عمل تريگر با فركانس برق شهر انجام مي شود .

ج  Ext : در اين حالت بايد موجي را كه مي خواهيم توسط آن عمل تريگر انجام شود از خارج اسيلوسكوپ و توسط ترمينال مخصوص آن به اسيلوسكوپ اعمال كنيم .

چ  TV : در اين حالت يك فيلتر پايين گذر مؤلفه هاي فركانس بالاي موج ورودي را حذف نموده و سپس عمل تريگر

انجام مي شود . اين كليد در حالتي استفاده مي شود كه يك موج مزاحم بر روي موج اصلي ، مانع عمل تريگر شود.

ح  TV–H : در اين حالت عمل تريگر توسط سيگنال هاي افقي تلويزيون انجام مي شود .

خ  TV–L : در اين حالت عمل تريگر توسط سيگنال هاي عمودي تلويزيون انجام مي شود .

21كليد : Slope اين كليد مشخص كننده اين است كه اولين نيم سيكل موج نشان داده شده مثبت و يا منفي است. در حالت عادي بايد علامت مثبت ( + ) انتخاب شود. در واقع علامت مثبت ( + ) به معناي شيب مثبت و علامت منفي ( ) به معناي شيب منفي در نقطه شروع موج است.

22ولوم : Level-Holdoff اين ولوم نقطه شروع موج نشان داده شده بر روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ را معين مي كند. همچنين اگر موج نمايش داده شده بر روي صفحه نمايش اسيلوسكوپ، در جهت افقي حركت كند و ثابت نباشد بايد به كمك اين ولوم شكل موج را ثابت نگه داشت.

23ولوم تغيير مكان افقي ( Horizontal Position ) : اين ولوم شكل موج را در جهت افقي جا به جا مي كند . اين ولوم ممكن است به اختصار با Hor.Pos و يا با علامت نشان داده مي شود .

24كليد : X–Y اگر اين كليد فعال شود ارتباط موج Ramp با صفحات انحراف افقي قطع شده و هر يك از سيگنال هاي ورودي به يكي از صفحات انحراف افقي يا عمودي اعمال مي شود. بنابراين در اين اسيلوسكوپ، در حالت انتخاب كليX–Y، سيگنال ورودي كانال 1 به صفحات انحراف افقي و سيگنال ورودي كانال 2 به صفحات انحراف عمودي اعمال مي شود. اين كليد براي مشاهده منحني مشخصه ولت آمپر عناصر نيمه هادي و نيز مشاهده اشكال ليساژو كاربرد دارد .در واقع وقتي اين كليد داخل باشد ، محور زمان حذف خواهد شد.

Z.axis : در پشت اسيلوسكوپ دو عدد فيش وجود دارد كه يكي CH1(out) هست كه مي توان كانال يك را در اين قسمت بعنوان خروجي دريافت كرد و فيش بعدي Z.axis يا همان محور Z هست كه با ورودي دادن به اين قسمت مي توان شكل موج هايي با اشكال مختلف را ايجاد نمود كه در زير يك نمونه ساده از شكل موج آورده شده:

  

  
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/08
تعداد بازدید:
59268
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.